1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ภาพรวมกิจกรรม เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

1 ประกาศผลคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูจ้าง สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์

1

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2562

เป“1 จิตอาสาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ชิมกาแฟแลนกงางข้างแปลงผัก"

1 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศ ึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฮอริเทจคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หอการค้าจังหวัดระนอง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

1 ;bm นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายประพัฒน์ ปานนิล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และตัวแทนคณะครู
สอนผู้ต้องขังเรือนจำเขาบางริ้นการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบไร้ดินปลอดสารแบบชีวภาพหรือปลูกผักแบบ "Aquaponics"

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมจิต อาสาพัฒนาวิทยาลัย โดยได้เชิญเทศบาลตำบลราชกรูด และผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ณ แปลงเกษตรชีววิถี
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือและส่งเสริมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง และนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร
พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Kick Off บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูวัชรา ปลายชัยภูมิ ครูสนธยา แสวงผล
พร้อมด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการประดับแถบ 3สีของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิทยากร ครูศักดิ์ชาย ไพโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานกิจกรรมสำรวจต้นไม้และการกักเก็บคาร์บอนในโรงเรียน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วันที่ 9 -11 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร
พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ อบรม SMART FARM หลักสูตร การทำโรงเรือนเมล่อน
โดยวิทยากร คุณภาณุ ทวีพล ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ประธานอศจ.ระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงเขตร์อุดมศักดิ์
และคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูรุ้ง บุญมานนท์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวต้านยาเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง

ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายประพัฒน์ ปานนิล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และตัวแทนคณะครู สอนผู้ต้องขังเรือนจำเขาบางริ้นการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก
200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบไร้ดินปลอดสารแบบชีวภาพหรือปลูกผักแบบ "Aquaponics"
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการสมัยสามัญ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่36
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 8 สาขา
ทักษะสาขาพืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง/ช่างกลเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
/บริหารธุรกิจ/ศิลปะเกษตร/พื้นฐาน
โดยมีคณะครูเป็นกรรมการ
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูเปรมวดี ขำมะลัง
พร้อมด้วยคณะครู คณะนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัยและตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายชัยพรรย์ ร่มเย็น นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด , นายจรงค์ ศรีรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด
และ นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ให้เกียรติเป็นประธานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
และครูจุลเจิม สุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการชีววิถี เข้าร่วมโครงการชีววิถี กฟผ.กับสอศ.ภาคใต้
ผลงานภาคภูมิใจ ที่ วิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน จนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคใต้ ประจำปี2561 ประเภทที่4 ราษฎรที่ได้รับความรู้
จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
(นางสาวสำอางค์ คงหาญ) และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคใต้ ประจำปี2561
ประเภทที่5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่นชุมชนบ้าน
ห้วยเสียด ในระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
นางบุญนำ ตันธนกุล พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
นายบุญลือ พิณแก้ว พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง วันที่ 12 สิงหาคม 2562
1

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปานนิล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศีกษา และนักเรียน นักศักษา เข้าร่วมพร้อมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 อย่างพร้อมเพียงกัน ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูเปรมวดี ขำมะลัง และครูจุลมเจิม สุริวงค์
พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ณ รุ่งเจริญพันธ์ปลา , ฟาร์มประยูร ทับกี้ สวนผักดิน และร้านวัชรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ศูนย์นาอ1วันทตรฐาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
(อกท.หน่วยระนอง)ได้ต้อนรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ณ สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
1
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง
ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการรวมใจภักดี รักสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ เทศบาลตำบลราชกรูด
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
1
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสัตย์ปฏิญาณ
และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
ราี่ดีา1สาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกนองนอง
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานสัปดาห์สัมมนาวิชาการ
ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
นำเสนอการฝึกงานที่ผ่านมา โดยมีคณะครู
และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าวระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน (อกท.หน่วยระนอง)
เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
จากศูนย์ประสานงานและติดตามสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน
ชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
อ.เมือง จ.ระนอง

1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง)
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชกาารจังหวัดระนอง
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมเดินขบวนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2562
ณ วัดนกงาง
1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูเข้าศึกษาดูงาน
ฟาร์มเมลอนผักไฮโดรและฟาร์มเสาวรส

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจอาชีวศึกษา
จังหวัดระนอง
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูประจำลูกเสือวิสามัญพร้อมกับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายนางสาวจุลเจิม สุริวงค์และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1

 

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายหัวหน้าครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยระนอง ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานชมรม และผู้ใหญ่หอพักชาย หญิงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และรับสมาชิกใหม่ อกท.หน่วยระนอง ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข (เกษตรนกงางเกมส์)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และอาคารอาคารประสงค์
1
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรม
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 


   ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระนอง
 ข้อมูลทั่วไปของสถาานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน/ SAR
 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
    พ.ศ. 2557 - 2559

 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 แผนกวิชาพืชศาสตร์
 แผนกวิชาประมง
 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 
   www.com-th.net
 www.pantip.com
 www.thaiio.com
 php.deeserver.net
 www.phpconcept.com
 www.siamza.com
    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอด
      ภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย


 www.google.co.th
 www.thaiware.com
 www.sanook.com
 www.teenee.com
 www.madoo.com
 www.kapook.com
   ผู้จัดการออนไลน์
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ไทยรัฐ
 กรุงเทพธุรกิจ
 เดลินิวส์
 มติชน
 CNN
รวมผลงานทางวิชาการ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน ในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับ
การปลูกผsักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน
DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th


นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
  rms
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเว็บไซต์ 8 ก.ย.52

ปรับปรุง 4 ต.ค.62

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บเราคนที่
0004969

 

User Online
Online  2 คน

You IP Address

35.175.191.168