ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด

แผนกวิชา

แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเกษตร

ฝ่ายบริหารงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สถานศึกษาพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง
แผ่นพับเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

คลังความรู้

โครงการพระราชดำริ
พระราชกรณียกิจรัชการที่๙
มาตรฐานสินค้าเกษตร
Infogrphic
องค์ความรู้ด้านการเกษตร

งบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ

ระบบบริหารจัดการออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
idplan อาชีวศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์(Rtraining)
Fix it center
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ข่าว/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา2566 รุ่นที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยง รอบ4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีกระกวดทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม

เพิ่มเติมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com