1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1 คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education ฉบับ E- Book

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง
วันที่ 25 กันยายน 2563 นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นายสุชาติ การสมาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานงานมุฑิตาจิต
นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ และนายบุญลือ พิณแก้ว ครูชำนาญการ
วันที่ 23-24 กันยายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน
การประชุมวิชาการสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่37 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 8 สาขา ทักษะสาขาพืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง/ช่างกลเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/บริหารธุรกิจ/ศิลปะเกษตร/พื้นฐานโดยมีคณะครูเป็นกรรมการ
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายชัยพรรย์ ร่มเย็น นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด และ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ให้เกียรติเป็นประธานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมอบหมายให้นางจรรยพร ศรีชะฎา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจและครูที่ปรึกษาประจำโครงการพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการประเมินแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาถนนเรืองราษฎร์ ณ ห้องประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ในวันที่ 11 กันยายน 2563 นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการไม้ผลให้มีคุณภาพ ตามมารตรฐานการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)"
ณ หอประชุมและศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนองมอบหมายให้ครูจรรยพร ศรีชะฎา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจและครูที่ปรึกษาประจำโครงการพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรนองมอบหมายให้นายประพัฒน์ ปานนิล หัวหน้าโครงการพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ ครูประจำแผนกพืชศาสตร์ และตัวแทนบุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบครบวงจร " ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงานตรวจราชการ และติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 31 สิงหาคม และ วันที่ 1 กันยายน 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูสุดารัตน์ ทองไตรภพ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน To Be Number One Ranong Camp รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูเปรมวดี ขำมะลัง พร้อมด้วยคณะครู คณะนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัยและตรวจสุขภาพ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูวิชิต พรหมอินทร์ หัวหน้างานการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการสัปดาห์สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ,ปิ่นมณีฟาร์ม(โคเนื้อ)ปากจั่น กระบุรี , เก้าดาวฟาร์ม(ปูนิ่ม)หงาวและ สถานีที่3 สุวิณีย์ฟาร์ม (ผักไฮโดรโพนิก)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายบุญลือ พิณแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน
โครงการวาดฝันใส่หมวกกันน็อก ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด (โครงการภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายคนอาชีวะอาสาควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอุบัติเหตุทางถนน ภาคใต้ตอนบนโซนอันดามัน)
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูวิชิต พรหมอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี2563 รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูสนธยา แสวงผล
วิทยากรอบรมทักษะอาชีพเสริมเกษตรระยะสั้น(การเลี้ยงปลาดุกและการทำน้ำหมักชีวภาพ EM)ให้กับชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูจรรยพร
ศรีชะฎา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ เป็นคณะกรรมการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายครูปราโมท หาญณรงค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาชีพช่างกลเกษตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพ
การใช้และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ณ แผนกช่างกลเกษตร โดยวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
นายนูรดี อับดุลราฮิบ นายอำเภอสุขสำราญ และ นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองให้เกียรติเป็นประธานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center Thailand 4.0)
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบล
กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง จัดโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ "ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ " ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา รับฟังบรรยายพิเศษ ประวัติความเป็นมาของอกท.และระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท. โดยวิทยากรพิเศษ ท่านผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นายวิศวะ คงแก้ว ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการดำเนินงานกิจกรรม ผู้นำองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าร่วมพร้อมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนองมอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจและครูที่ปรึกษาประจำโครงการพร้อมด้วย
นักเรียนนักศึกษา อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าร่วมวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2563 ณ วัดนกงาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ(Quality Durian Production)และเข้ารับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และรับมอบนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยท่านคุณหญิงให้ความสำคัญ คือ " ต้องผลิตของดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดสารพิษ" และได้พบปะผู้บริหาร วษท.ภาคใต้ โดยให้ความสำคัญอาชีวศึกษาเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตร Digital Smart Farmer เข้ามาช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ตามมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดของกรมอนามัยสำหรับการเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้แบบประเมินสถานศึกษา 20 + 24 ข้อ ซึ่งประเมินก่อนเปิดวิทยาลัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เตรียมพร้อมและยึดมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากร " โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)"
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สวนมังคุดเกษตรอินทรีย์แม่แดง และสำนักงานวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีวิทยากร นายอัมรินทร์ อุ่ยสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตมังคุดคุณภาพดี ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP มังคุด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมังคุดคุณภาพดี ตามระบบ GAP และเพื่อพัฒนาแปลงมังคุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้การดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ประสานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลราชกรูด เข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ได้ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย จำนวน 12 อาคาร ห้องน้ำ หอพักชายและหอพักหญิง เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระนองบริเวณสวนหย่อมนกฟลามิงโก
โดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะผู้บริหาร คณะครู บุคลการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ร่วมถ่ายรูปกับบุคลากรพร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวเกษตรระนองทุกคน
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ครูจรรยพร ศรีชะฎา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจและทีมงาน ครู บุคลากรร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ในราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวระนองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)ณ ตลาดนัดวันจันทร์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายได้แก่ ผักบุ้ง aquaponics ,ไข่นกกระทา , ผักกวางตุ้ง ,ผักคะน้า ,มะละกอ ,เห็ดนางฟ้า ,ปลาหมอ ฯลฯ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองและคณะผู้ติดตามจากวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โดยการนี้มีการร่วมแสดงความยินดีจากผู้อำนวยการวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการเทคนิคทุ่งสง และผู้อำนวยการเทคนิคระนอง

และได้ศึกษาดูงานเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนเมล่อน

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 


   ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระนอง
 ข้อมูลทั่วไปของสถาานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน/ SAR
 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
    พ.ศ. 2557 - 2559

 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 แผนกวิชาพืชศาสตร์
 แผนกวิชาประมง
 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 
   www.com-th.net
 www.pantip.com
 www.thaiio.com
 php.deeserver.net
 www.phpconcept.com
 www.siamza.com
    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอด
      ภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย


 www.google.co.th
 www.thaiware.com
 www.sanook.com
 www.teenee.com
 www.madoo.com
 www.kapook.com
   ผู้จัดการออนไลน์
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ไทยรัฐ
 กรุงเทพธุรกิจ
 เดลินิวส์
 มติชน
 CNN
รวมผลงานทางวิชาการ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน ในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับ
การปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน
DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th


นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
 
 
 
 
 
 
 
  rms
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเว็บไซต์ 8 ก.ย.52

ปรับปรุง 19 ต.ค.63

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บเราคนที่
0010944

 

User Online
Online  2 คน

You IP Address

3.210.201.170