1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1 คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education ฉบับ E- Book

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าร่วมพร้อมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าร่วมวันสถาปนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2563 ณ วัดนกงาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ(Quality Durian Production)และเข้ารับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และรับมอบนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยท่านคุณหญิงให้ความสำคัญ คือ " ต้องผลิตของดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดสารพิษ" และได้พบปะผู้บริหาร วษท.ภาคใต้ โดยให้ความสำคัญอาชีวศึกษาเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตร Digital Smart Farmer เข้ามาช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ตามมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดของกรมอนามัยสำหรับการเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้แบบประเมินสถานศึกษา 20 + 24 ข้อ ซึ่งประเมินก่อนเปิดวิทยาลัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เตรียมพร้อมและยึดมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากร " โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)"
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สวนมังคุดเกษตรอินทรีย์แม่แดง และสำนักงานวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีวิทยากร นายอัมรินทร์ อุ่ยสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตมังคุดคุณภาพดี ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP มังคุด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมังคุดคุณภาพดี ตามระบบ GAP และเพื่อพัฒนาแปลงมังคุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้การดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ประสานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลราชกรูด เข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ได้ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย จำนวน 12 อาคาร ห้องน้ำ หอพักชายและหอพักหญิง เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระนองบริเวณสวนหย่อมนกฟลามิงโก
โดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะผู้บริหาร คณะครู บุคลการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ร่วมถ่ายรูปกับบุคลากรพร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวเกษตรระนองทุกคน
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ครูจรรยพร ศรีชะฎา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจและทีมงาน ครู บุคลากรร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ในราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวระนองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)ณ ตลาดนัดวันจันทร์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายได้แก่ ผักบุ้ง aquaponics ,ไข่นกกระทา , ผักกวางตุ้ง ,ผักคะน้า ,มะละกอ ,เห็ดนางฟ้า ,ปลาหมอ ฯลฯ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองและคณะผู้ติดตามจากวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โดยการนี้มีการร่วมแสดงความยินดีจากผู้อำนวยการวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการเทคนิคทุ่งสง และผู้อำนวยการเทคนิคระนอง

และได้ศึกษาดูงานเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนเมล่อน

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 


   ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระนอง
 ข้อมูลทั่วไปของสถาานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน/ SAR
 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
    พ.ศ. 2557 - 2559

 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 แผนกวิชาพืชศาสตร์
 แผนกวิชาประมง
 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 
   www.com-th.net
 www.pantip.com
 www.thaiio.com
 php.deeserver.net
 www.phpconcept.com
 www.siamza.com
    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอด
      ภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย


 www.google.co.th
 www.thaiware.com
 www.sanook.com
 www.teenee.com
 www.madoo.com
 www.kapook.com
   ผู้จัดการออนไลน์
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ไทยรัฐ
 กรุงเทพธุรกิจ
 เดลินิวส์
 มติชน
 CNN
รวมผลงานทางวิชาการ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน ในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับ
การปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน
DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th


นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
 
 
 
 
 
 
 
  rms
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเว็บไซต์ 8 ก.ย.52

ปรับปรุง 11 ส.ค.63

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บเราคนที่
0006965

 

User Online
Online  3 คน

You IP Address

3.228.10.34