แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายประสงค์ มาน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์


นายจรัล ชนะ
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวนฤภร มั่นคง
พนักงานราชการ
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวสุวรรณษา แนมใส
พนักงานเกษตร
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com