แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
นางบุญนำ   ตันธนกุล
ครู
วท.บ. สัตวบาล
นายบุญลือ  พิณแก้ว
ครู
วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

นางสาวรุ้ง  บุญมานนท์
ครูจ้างสอน
วท.บ. สัตวศาสตร์
 
     
  กิจกรรม/โครงการ/อบรม  
     
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com