ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตร ที่เปิดสอน
ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
การเกษตร
พาณิชยกรรม
 พณิชยการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. (อศ.กช.)

เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
เกษตรทั่วไป
ปวส.
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

ปวส.ทวิภาคี

เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
       
โครงสร้างหลักสูตร
ปวช.
ปวช. อศ.กช
ปวส.
ปวส. ทวิภาคี
พุทธศักราช 2556
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 46)
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 46)
พุทธศักราช 2546
 
พุทธศักราช 2556
พุทธศักราช 2557
พุทธศักราช 2557

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com