ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตร ที่เปิดสอน
ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
การเกษตร

ปวช. (อศ.กช.)

เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
การเกษตร
ปวส.ทวิภาคี
เกษตรกรรม
พืชาสตร์
พืชสวน
เกษตรกรรม
สัตวศาตร์
การผลิตสัตว์
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปวส.

เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
       
โครงสร้างหลักสูตร
ปวช.
ปวช. อศ.กช
ปวส.
ปวส. ทวิภาคี
พุทธศักราช 2556
พุทธศักราช 2556
พุทธศักราช 2557
พุทธศักราช 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ข้อมูลหลักสูตร 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th