แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายปราโมท หาญณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร


นายชมภู่ แก้วเงิน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com