แผนกวิชาประมง

นางจรรยพร ศรีชะฎา
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาประมง


นายการัณย์ หวานชื่น
ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาประมง
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำแผนกวิชาประมง
นายสนธยา แสวงผล
พนักงานราชการ
ครูประจำแผนกวิชาประมง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com