สถานศึกษาพอเพียง


สถานศึกษาพอเพียง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com