ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
 
 
 
นายปราโมท หาญณรงค์
ครู ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
 

งานบริหารงานทั่วไป

1 แบบฟอร์มงานบริหารงานทั่วไป

 
 

งานบุคลากร

1 ภาพบุคลากร

 
 

งานการเงิน

1 แบบฟอร์มงานการเงิน

 
 

งานการบัญชี

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสิงหาคม 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกรกฎาคม 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมิถุนายน 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2564

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสิงหาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกรกฏาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมิถุนายน 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2563

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสิงหาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกรกฎาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมิถุนายน 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2562

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2561

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2561

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2561

 
 

งานพัสดุ

1 วัสดุ - ครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

 
  งานอาคารสถานที่  
 

งานทะเบียน

1 ประกาศผลการเรียน

 
  งานประชาสัมพันธ์  

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th