ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


กิจกรรม/โครงการ/อบรม

งานบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มงานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

ภาพบุคลากร

งานการเงิน

แบบฟอร์มงานการเงิน

งานการบัญชี

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

งานพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

งานอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

งานทะเบียน

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ใบสมัครเข้าเรียนต่อ

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com