โครงการพระดาบสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง


โครงการพระดาบส

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา2566 รุ่นที่ 1

หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองฐานะความเป็นอยู่และความประพฤติของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์พระดาบส

ใบสมัคร โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ

หนังสือมอบตัวโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com