ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายการัณย์ หวานชื่น
ครู คศ.1
ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


กิจกรรม/โครงการ/อบรม

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฟอร์มสผก.1

งานความร่วมมือ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบการธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินการ โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education

คู่มือการใช้ Google Apps For Education ฉบับ E - Book

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

รายงานประกันคุณภาพภายในฯ (ปีการศึกษา 2561)

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com