ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
  งานวางแผนและงบประมาณ  
  งานความร่วมมือ  
  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ  
  งานฟาร์มและโรงงาน  
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com