ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
 

งานวางแผนและงบประมาณ

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 
  งานความร่วมมือ  
 

1 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบการธุรกิจ

1 รายงานผลการดำเนินการ โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

 
  งานฟาร์มและโรงงาน  
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com