ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสิทธิชัย เชนทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


กิจกรรม/โครงการ/อบรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข้อมูลแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ข้อมูลแผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ข้อมูลแผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาประมง

ข้อมูลแผนกวิชาประมง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อมูลแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ข้อมูลแผนกวิชาช่างกลเกษตร

งานวัดผลและประเมินผล

ข้อมูลงานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com