ผู้บริหาร
2
คน  
 
ข้าราชการครู
13
คน
 
 
บุคลากรทางการศึกษา
1
คน
 
 
ลูกจ้างประจำ
9
คน
 
 
พนักงานราชการ
4
คน
 
 
ครูจ้างสอนและพิเศษสอน
2
คน
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
9
คน
 
 
รวม
40
คน
 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลบุคลากร (Word)2556 2557 2558 2559 2560 2561

 

รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คณะผู้บริหาร
1

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการ

 
2

นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์

รองผู้อำนวยการ

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ครูประจำแผนกวิชา

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นายธีภพ เสือคำรณ ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ภาษาไทย  
2
นายชินโชติ แพน้อย พนง.ราชการ(ครู) ค.บ.ภาษาอังกฤษ  
3
นางสาวเยาวรัตน์ สุริยงค์ ครูจ้างสอน วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
         
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางบุญนำ   ตันธนกุล ครู วท.บ. สัตวบาล  
2
นายบุญลือ  พิณแก้ว ครู วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
3
นางสาวรุ้ง  บุญมานนท์ ครูจ้างสอน วท.บ. สัตวศาสตร์  
         
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางสาวรุ่งนภา โนจา ครูผู้ช่วย วท.บ.อาหารและโภชนาการ  
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นายชวนันท์  กุลรัตนชีวา ครู ทษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร  
2
ว่าที่ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ์ ศีลให้อยู่สุข ครูผู้ช่วย ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร(เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตพืช)  
3 นางสาวจุลเจิม สุริวงค์ ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
คม. หลักสูตรและการสอน
 
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นายประพัฒน์   ปานนิล  ครู วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์  
2
นางสาวศศิสุภา เปรมประเสริฐ ครู วท.บ.ประมง  
3
นายการัณย์ หวานชื่น ครูผู้ช่วย วท.บ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4
นายสนธยา  แสวงผล พนักงานราชการ วท.บ.ประมง  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางเปรมวดี ขำมะลัง ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี)  
2
นางวัชรา ปลายชัยภูมิ  พนง.ราชการ(ครู) บธ.บ.การจัดการ  
3
นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม พนง.ราชการ(ครู) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 
         
         
         
 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1

นางสาวอรฤดี เพ็งลำ

บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

บธ.บ.การบัญชี

 

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

1

นายอภิวันท์  ภาสดา

พนักงานบริการ

ป.4

 

2

นายชมภู่  แก้วเงิน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ม.6

 

3

นายวุฒิชัย  พูลสวัสดิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ม.3

 

4

นายชำนาญ  เพ็ชร์จันทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ป.4

 

5

นายสุริยา  แสวงผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ปวส.

 

6

นางศุภรดา  จัตุรงค์กช

พนักงานพิมพ์

ปวท.

 

7

นางโศจิรัตน์  เทพอำนวย

พนักงานรับโทรศัพท์

ปวส.

 

8

นายลิขิต  เทพอำนวย

พนักงานขับรถยนต์

ปวส.

 

9

นางสาวจารุวิจิตร์  ช่วยแท่น

พนักงานพิมพ์

ปวช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลูกจ้างประจำทั้งสิ้น   จำนวน  9  คน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่และพนักงาน)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

1

นางสาวภควดี   จันทร์ค้อม

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

2

นางสาววลัยพร  ระเหม

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

3

นางศศิธร ยืนยง  

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

4

นางสาวรุ่งนภา  นุ่มชูผล

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

5

นายอนิรุทธิ์  ยืนยง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ป.ตรี

 

6

นายคุณากร  คงทอง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ม.3

 

7

นางสาวสุวรรณษา  แนมใส

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ม.3

 

8

นายเชาวฤทธิ์  ป้องสุ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ปวช.

 

9

นางนวลศรี  ธนบัตร

คนครัว

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น    จำนวน  9 คน

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com