ผู้บริหาร
1
คน  
 
ข้าราชการครู
6
คน
 
 
บุคลากรทางการศึกษา
-
คน
 
 
ลูกจ้างประจำ
8
คน
 
 
พนักงานราชการ
4
คน
 
 
ครูจ้างสอนและพิเศษสอน
3
คน
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
12
คน
 
 
รวม
33
คน
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

ข้อมูลบุคลากร (Word)2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คณะผู้บริหาร
1

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ครูประจำแผนกวิชา

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
       
       
       
         
1 นายปราโมท หาญณรงค์

ครู วศ.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นายวิชิต พรหมอินทร์ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.ม.สัตวศาสตร์
 
2
นางสาวรุ้ง  บุญมานนท์ ครูจ้างสอน วท.บ. สัตวศาสตร์  
   

 

 
         
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ ครู วท.บ.ประมง  
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นายชวนันท์  กุลรัตนชีวา ครู ทษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร  
2
นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ ครูจ้างสอน วท.บ .วิทยาศาสตร์เกษตร เกียรตินิยมอันดับ 2  
3
นายจิรศักดิ์ เทพอำนวย ครูจ้างสอน วท.บ.การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
         
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางจรรยพร ศรีชะฎา ครู ทษ.บ. สัตวศาสตร์(ประมงน้ำจืด)  
2
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ ครู วท.บ.ประมง  
3
นายการัณย์ หวานชื่น ครู วท.บ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4
นายสนธยา  แสวงผล พนักงานราชการ วท.บ.ประมง  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
1
นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ ครู ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี)  
2
นางวัชรา ปลายชัยภูมิ  พนง.ราชการ(ครู) บธ.บ.การจัดการ  
3
นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม พนง.ราชการ(ครู) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 
         
         
         
 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 

 

     

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

1

นายอภิวันท์  ภาสดา

พนักงานบริการ

ป.4

 

2

นายชมภู่  แก้วเงิน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ม.6

 

3

นายวุฒิชัย  พูลสวัสดิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ม.3

 

4

นายสุริยา  แสวงผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ปวส.

 

5

นางศุภรดา  จัตุรงค์กช

พนักงานพิมพ์

ปวท.

 

6

นางโศจิรัตน์  เทพอำนวย

พนักงานรับโทรศัพท์

ปวส.

 

7

นายลิขิต  เทพอำนวย

พนักงานขับรถยนต์

ปวส.

 

8

นางสาวจารุวิจิตร์  ช่วยแท่น

พนักงานพิมพ์

ปวช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลูกจ้างประจำทั้งสิ้น   จำนวน  8  คน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่และพนักงาน)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

1

นางสาวภควดี   จันทร์ค้อม

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

2

นางสาวรุ่งนภา  นุ่มชูผล

พนักงานธุรการ

ปวส.

 

3

นายอนิรุทธิ์  ยืนยง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ป.ตรี

 

4

นางสาวลัดดาวัลย์ ดำปาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ป.ตรี
 
5
นางสาวไพรินทร์ คงแดง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ป.ตรี
 

6

นายคุณากร  คงทอง

ยาม

ปวส.

 

7

นางสาวสุวรรณษา  แนมใส

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ม.3

 

8

นายเชาวฤทธิ์  ป้องสุ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ปวช.

 
9
นายกฤตภพ จัตุรงค์กช
ยาม
ปวช.
 

10

นางนวลศรี  ธนบัตร

คนครัว

ป.6

 
11
นายสมบัติ พิณแก้ว
คนงานเกษตร
ม.3
 
 
 

รวมลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น    จำนวน  11 คน

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th