ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน

     

กิจกรรมเนื่องในวันแม

การดำเนินโครงการคุณธรรม ๑๒ ประการ

โครงการ Fix It Center

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

โครงการอบรมระยะสั้น การเลี้ยงไก่เนื้อ

     

โครงการสัมมนาวิชาการ

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช และเพาะเห็ด

ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาชุมชน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการอบรมผูกผ้า และจีบผ้า

โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อบรมป้องกันโรคเอสด์

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

นร. นศ. เข้าอบรม เรื่อง การประกันสังคม

กิจกรรมเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก

อบรมคุณธรม จริยธรรม

     
     
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557

big cleaning day

แห่เทียนเข้าพรรษา

ออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดระนอง

นักเรียนเข้าดูงานในวิทยาลัยฯ

นักเรียน อศ.กช. ลงทะเบียนเรียน

สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

การเรียนแผนกพืชศาสตร์

เกี่ยวข้าว

โครงการธรรมาภิบาล

อบรมยุวเกษตร

กิจกรรมลูกเสือ

อบรมเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมถนนคนเดินเมืองระนอง ปี ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูและรับสมาชิกใหม่
อบรมการเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มน้ำมัน
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
9 มกราคม 2556
โครงการสร้างและพัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตรรุ่นใหม่

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com