ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2561

 

 

1

รณรงค์การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

1

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

1

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

1

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561

1

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" การเลี้ยงไก่เนื้อ "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" Aquaponics และ ช่อม่วงไส้ปลา"

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" ช่อม่วงไส้ปลา "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
"การผลิตเห็ดนางฟ้า "

1

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1

วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

ปลูกต้นรวงผึ้ง

1

ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรป่าไม้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ”

1

วัดประชารัฐ สร้างสุข

1

เนสกาแฟ ฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนกาแฟรุ่นเยาว์
กับโครงการ “Nescafe Junior Coffee”

 

1

โครงการศาลเยาวชนสัญจร ประจำปี 2562

1

วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

1

ในการประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
ประจำปีการศึกษา 2561

1

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมวลผล
และการจัดทำฐานข้อมูลการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563

1

พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อความก้าวหน้าสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

1

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

1

งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ครั้งที่๓๖
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดธิดารีไซเคิล

1

กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่  10 สิงหาคม 2561

1

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเพิ่มสักยภาพการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้
ปีการศึกษา 2561

1

โครงการทำบุญตักบาตร
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการวัยรุ่นวัยใส ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์)
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

1

มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One Ranong
ประจำปี 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ระนองเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

1

ทำความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม Big Cleaning Day

1

พิธีไหว้ครู พิธีรับสมาชิกใหม่ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ปีการศึกษา 2561

1

โครงการปกปักษ์รักษาธรรมชาติ

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560
กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้

1

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
กศน.เมืองระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัย ตรวจสุขภาพ

 

1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560

1

โครงการจิตสำนึกที่ดี เจตคติที่ดี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1

การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
และการสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps และ PLC

1

FIX IT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

 

1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2560

1

FFT ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมหาสารคาม

1

กิจกรรม TO BE NUMBER 1

1

อบรมเกษตรระยะสั้น EM

1

เข้าค่ายยุวเกษตร

1

วันคล้ายวันสถาปนา
วษท.ระนอง ครบรอบ 39 ปี

1

สัปดาห์กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ณ วษท.ระนอง

1

อบจ.ระนองมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ วษท.ระนอง

1ตรวจประเมินการเลื่อนระดับสมาชิกระดับชาติ 2560

1

โครงการ คบจ.ร่วมใจ
ขับเคลื่อนการจัดตั้ง startup club ในสถานศึกษา

1

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

 

1

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13/12/2560

1

งานเลี้ยงรับ - เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1

การประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2560 (หน่วยระนอง)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp
(E to E) ครั้งที่ 2
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 

1

งานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

1

ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปภัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หน่วยระนอง ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำโต๊ะ

1

Fix it center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ระหว่างวันที่15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

1

อบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
การปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก
วันที่13 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1

กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้หน้าวิทยาลัย
ถนนน่าอยู่ คู่ชุมชน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดนกงาง ระนอง
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุม วษท. ระนอง

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและบริหาร อกท.ภาคใต้
ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ วษท.สงขลา

1

พิธีต้อนรับสมาชิกใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

1

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th