ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2561
   

1

รณรงค์การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

1

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

1

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

1

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561

1

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" การเลี้ยงไก่เนื้อ "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" Aquaponics และ ช่อม่วงไส้ปลา"

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" ช่อม่วงไส้ปลา "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
"การผลิตเห็ดนางฟ้า "

1

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1

วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

ปลูกต้นรวงผึ้ง

1

ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรป่าไม้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ”

1

วัดประชารัฐ สร้างสุข

1

เนสกาแฟ ฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนกาแฟรุ่นเยาว์
กับโครงการ “Nescafe Junior Coffee”

 

1

โครงการศาลเยาวชนสัญจร ประจำปี 2562

1

วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

1

ในการประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
ประจำปีการศึกษา 2561

1

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมวลผล
และการจัดทำฐานข้อมูลการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563

1

พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อความก้าวหน้าสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

1

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

1

งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ครั้งที่๓๖
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดธิดารีไซเคิล

1

กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่  10 สิงหาคม 2561

1

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเพิ่มสักยภาพการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้
ปีการศึกษา 2561

1

โครงการทำบุญตักบาตร
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการวัยรุ่นวัยใส ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์)
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

1

มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One Ranong
ประจำปี 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ระนองเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

1

ทำความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม Big Cleaning Day

1

พิธีไหว้ครู พิธีรับสมาชิกใหม่ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ปีการศึกษา 2561

1

โครงการปกปักษ์รักษาธรรมชาติ

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560
กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้

1กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
กศน.เมืองระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัย ตรวจสุขภาพ

 

1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560

1

โครงการจิตสำนึกที่ดี เจตคติที่ดี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1

การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
และการสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps และ PLC

1

FIX IT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

 

1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2560

1

FFT ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมหาสารคาม

1

กิจกรรม TO BE NUMBER 1

1

อบรมเกษตรระยะสั้น EM

1

เข้าค่ายยุวเกษตร

1

วันคล้ายวันสถาปนา
วษท.ระนอง ครบรอบ 39 ปี

1

สัปดาห์กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ณ วษท.ระนอง

1

อบจ.ระนองมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ วษท.ระนอง

1ตรวจประเมินการเลื่อนระดับสมาชิกระดับชาติ 2560

1

โครงการ คบจ.ร่วมใจ
ขับเคลื่อนการจัดตั้ง startup club ในสถานศึกษา

1

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

 

1

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13/12/2560

1

งานเลี้ยงรับ - เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
1 การประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2560 (หน่วยระนอง)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp
(E to E) ครั้งที่ 2
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 

1

งานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

1

ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปภัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หน่วยระนอง ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำโต๊ะ

1

Fix it center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ระหว่างวันที่15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

1อบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
การปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก
วันที่13 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1

กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้หน้าวิทยาลัย
ถนนน่าอยู่ คู่ชุมชน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดนกงาง ระนอง
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุม วษท. ระนอง

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและบริหาร อกท.ภาคใต้
ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ วษท.สงขลา

1

พิธีต้อนรับสมาชิกใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

1

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559

1พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษา 2559

1

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพในหลวงในพระบรมโกศ

1

ติดตามการจัด การเรียนการสอน
ตามโครงการทวิศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยม

1

นิทรรศการ อกท.หน่วยระนอง
Aquaponic งานประชุมวิชาการอกท.ภาคใต้

1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
ณ หอประชุมวิทยาลัย

1

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ณ วัดนกงาง ต.ราชกรูด

1ศึกษาระบบนิเวศน้ำจืด น้ำเค็ม
ชนิดสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม
ชมการให้อาหารปลา โชว์นางเงือก
1โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,การทำยางแผ่น
และการปลูกดอกหน้าวัวในร่องยาง

1

วิทยากร คุณอัคระ ธิติถาวร
การเลี้ยงแพะ,การเลี้ยงไก่,การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
และการรีดนมแพะเพื่อจำหน่าย

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเนื่องในวันแม

การดำเนินโครงการคุณธรรม 12 ประการ

โครงการ Fix It Center

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

โครงการอบรมระยะสั้น การเลี้ยงไก่เนื้อ

     

โครงการสัมมนาวิชาการ

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช และเพาะเห็ด

ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาชุมชน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการอบรมผูกผ้า และจีบผ้า

โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อบรมป้องกันโรคเอสด์

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

นร. นศ. เข้าอบรม เรื่อง การประกันสังคม

กิจกรรมเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก

อบรมคุณธรม จริยธรรม

     
     
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557

big cleaning day

แห่เทียนเข้าพรรษา

ออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดระนอง

นักเรียนเข้าดูงานในวิทยาลัยฯ

นักเรียน อศ.กช. ลงทะเบียนเรียน

สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

การเรียนแผนกพืชศาสตร์

เกี่ยวข้าว

โครงการธรรมาภิบาล

อบรมยุวเกษตร

กิจกรรมลูกเสือ

อบรมเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมถนนคนเดินเมืองระนอง ปี ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูและรับสมาชิกใหม่
อบรมการเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มน้ำมัน
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
9 มกราคม 2556
โครงการสร้างและพัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตรรุ่นใหม่

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com