1 ข่าวประชาสัมพันธ์


 


วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 และออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมแจกฟรี (EM)จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ประเภทสูตรต่างๆ เช่น EM ขยาย ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ สุโตจู (สารสูตรไล่แมลง) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุเรียนบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางจรรยพร ศรีชะฏา ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการการสัมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง.
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นางจรรยพร ศรีชะฎา นายวิชิต พรหมอินทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพนายจิรศักดิ์ เทพอำนวย และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมต้อนรับ นางชัยศรี แสงสึก รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (การปลูกพืชในระบบอควาโปนิกส์)+โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM)ในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และการประมง
วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยนายวิชิต พรหมอินทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ และนายจิรศักดิ์ เทพอำนวย ร่วมต้อนรับ นางสาวสุพัตรา เสบสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา จังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (การปลูกพืชในระบบอควาโปนิกส์)+โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยนายวิชิต พรหมอินทร์ และ นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกับโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 


   ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระนอง
 ข้อมูลทั่วไปของสถาานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน/ SAR
 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
    พ.ศ. 2557 - 2559

 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 แผนกวิชาพืชศาสตร์
 แผนกวิชาประมง
 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 
   www.com-th.net
 www.pantip.com
 www.thaiio.com
 php.deeserver.net
 www.phpconcept.com
 www.siamza.com
    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอด
      ภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย


 www.google.co.th
 www.thaiware.com
 www.sanook.com
 www.teenee.com
 www.madoo.com
 www.kapook.com
   ผู้จัดการออนไลน์
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ไทยรัฐ
 กรุงเทพธุรกิจ
 เดลินิวส์
 มติชน
 CNN
รวมผลงานทางวิชาการ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน ในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับ
การปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน
DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th


นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
 
 
 
 
 
 
 
  rms
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเว็บไซต์ 8 ก.ย.52

ปรับปรุง 26 ต.ค.65

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บเราคนที่
0001549

 

User Online
Online  3 คน

You IP Address

3.237.29.69