ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

งานวิชาการ และ บทความ

 
บทความ

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (โดยสุมนา หงอสกุล)

 
  การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย (โดยสุมนา หงอสกุล)  
 

การเพาะเห็ดฟางในถุงด้วยขี้เลื่อยเก่า
โดยใช้คูน (Colocasia gigantea Hook. F) เป็นอาหารเสริม(โดยสุมนา หงอสกุล)

 

 

งานวิจัย
     
 

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

นางบุญนำ         ตันธนกุล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงการฟักไข่

นายประพัฒน์    ปานนิล

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อครูผู้สอนวิชา การเลี้ยงกุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

นายบุญลือ        พิณแก้ว

การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานนักเรียนปวช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ รหัส 2501-2002

นางสดใส          หวังอารี

ศึกษาทัศนคติเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนปวช.1สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาการเกษตร ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกศึกษา2556

นายชวนันท์      กุลรัตนชีวา

นายนพดล       ตาแก้ว

ศึกษาความคิดของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองที่มีต่อคุณลักษณะของครูทั้ง 8 ด้าน

นางวัชรา            ปลายชัยภูมิ

ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ชั้นปีที่1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556

นางสาวพัชนิยา   ชุมผอม

การปรับพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนสาย การขาดเรียนและการขาดเรียนและการพูดคุยในชั้นเรียนโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

นายแดนทวี         มานะจิตร

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงสร้างความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

นายประสงค์           มาน้อย

การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนปวช.1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติงานเกษตร

นางสาวพัณณ์ชิตา  เลิศกาญจนพัชร์

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การส่งงานและปฏิบัติงานจากสถานที่จริง(ลงแปลง)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
     
 

 

 

นายสมโพธ       วงศ์พันธุ์

นำถังพลาสติก 200 ลิตร มาประดิษฐ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

นางบุญนำ         ตันธนกุล

การศึกษาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรทั่วไป วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก

นายประพัฒน์    ปานนิล

การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งไร้ดินระบบ DFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

นายบุญลือ        พิณแก้ว

การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนปวช.3 สาขาสัตวศาสตร์ ในการเรียนโครงการ

นางสดใส          หวังอารี

การเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์ โดยใช้ทักษะขบวนการทางลูกเสือ

นายชวนันท์      กุลรัตนชีวา

สถานการณ์การพืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน

นางยันตี             มะสมัน

การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ชั้นปีที่1 สาขางานพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นางสาวสุลัดดา   บุญมี

การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนวิชาผลิตภัณฑ์พืชของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์

นายนพดล       ตาแก้ว

การใช้กากมัสตาร์ด การเบียร์สดและมันเส้นเสริมในอาหารข้นเลี้ยงโคขุน

นางวัชรา            ปลายชัยภูมิ

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพัชนิยา   ชุมผอม

ปัญหาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับชั้นปวช.2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายแดนทวี         มานะจิตร

การพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นายประสงค์           มาน้อย

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การส่งงาน และการปฏิบัติงานจากสถานที่จริง(ลงงานฟาร์ม)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานสัตวศาสตร์

นางสาวกิตติญาภรณ์   ใยแก้ว

การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

 
     
 

นายบำรุง        ทองรอด

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นายศิริพงศ์       เมียนเพ็ชร์

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารจัดการทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายสมโพธ       วงศ์พันธุ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขยายพันธุ์พืช วิชาหลักพืชกรรม

นางบุญนำ         ตันธนกุล

การศึกษาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรทั่วไป วิชาการเลี้ยงปีก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายประพัฒน์    ปานนิล

ผักปลาโซล่าเซล

นายบุญลือ        พิณแก้ว

การศึกษาและส่งเสริมเจตคติ การส่งงานของนักเรียน ปวช.1เกษตรศาสตร์ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

นางสดใส          หวังอารี

การสร้างและพัฒนาสื่อประสมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายชวนันท์      กุลรัตนชีวา

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาปวช.2ต่อกิจกรรมสำรวจพันธุ์พืชรายวิชาผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

นายปราโมท   หาญณรงค์

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นของนักเรียนชั้นปวช.1สาขางานเกษตรศาสตร์ประจำปีภาคเรียนที่1/2557

นางสาวศศิสุภา    เปรมประเสริฐ

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการประมงที่มีต่อครูผู้สอนวิชาการเลี้ยงกุ้ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นายสันติกรณ์   เขมาภิรมย์

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การส่งงาน และการปฏิบัติงานจากสถานที่จริง(ลงแปลง)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นางเปรมวดี   ขำมะลัง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้น 1 รหัส 2200-1004 ของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือปฏิบัติงาน

นางวัชรา            ปลายชัยภูมิ

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นางสาวพัชนิยา   ชุมผอม

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลคำ)เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก

 

 

นายแดนทวี         มานะจิตร

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงสร้างความรู้ เรื่อง งานและพลังงานสำหรับนักเรียนระดับปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายประสงค์           มาน้อย

ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนตื่นสายของนักศึกษาหอพักชายโดยวิธี “การซ้อมตื่น

นางสาวกิตติญาภรณ์   ใยแก้ว

การศึกษาการแก้ปัญหานักเรียนส่งงานไม่ทันเวลาตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร

 
     
 

นายประพัฒน์    ปานนิล

ศึกษาพัฒนาหลักสูตรวิชาการเพาะพันธุ์ปลา ประจำปีการศึกษา 2557

นางบุญนำ         ตันธนกุล

การศึกษาและส่งเสริมเจตคติ  การส่งงานของนักเรียนปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ในรายวิชาการเลี่ยงสัตว์ปีก

นางสดใส          หวังอารี

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาอาเซี่ยนศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์

นายชวนันท์      กุลรัตนชีวา

นายบุญลือ        พิณแก้ว

การปรับเปลี่ยพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนปวช.1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในรายวิชากลักการเกษตร

นายปราโมท   หาญณรงค์

การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาวิชา การขับเคลื่อนยานพาหนะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

นางสาวศศิสุภา    เปรมประเสริฐ

นางเปรมวดี   ขำมะลัง

วิเคราะห์ผู้เรียนแบบรายบุคคลโดยใช้สถานการณ์จริงในการขายสินค้าโครงการถนนคนเดินจังหวัดระนองของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.1 กลุ่ม 1 วิชาการขายเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1005

นายสันติกรณ์   เขมาภิรมย์

นางวัชรา            ปลายชัยภูมิ

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word)การสร้างตารางและตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

นางสาวพัชนิยา   ชุมผอม

ปัญหาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับปวช.2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายแดนทวี         มานะจิตร

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายประสงค์  มาน้อย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาปวช.2 สาขาวิชาเกษตรศาตร์ ในรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร

 
     
 

 

 

นายบำรุง        ทองรอด

ความต้องการของครูที่มีต่อการนิเทศภายในงานวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองปีการศึกษา 2558

นายประพัฒน์    ปานนิล

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานเกษตรศาสตร์  ที่มีต่อครูผู้สอนวิชาการเลี้ยงกบ  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

นางบุญนำ         ตันธนกุล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตไก่เนื้อของนักเรียน ปวช.1 สาขาเกษตรศาสตร์ ในระบบและนอกระบบ โดยใช้วิธีเรียนเป็นโครงการ

นางสดใส          หวังอารี

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายชวนันท์      กุลรัตนชีวา

นายบุญลือ        พิณแก้ว

การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.3สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในรายวิชาการเลี่ยงสุกร

นายปราโมท   หาญณรงค์

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างเกษตรเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับปวช.1 สาขาเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

นางสาวศศิสุภา    เปรมประเสริฐ

นางเปรมวดี   ขำมะลัง

ถอดบทเรียน เกษตรเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด ในการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร รหัสวิชา 3506-1002

นายสันติกรณ์   เขมาภิรมย์

นางวัชรา            ปลายชัยภูมิ

การใช้สื่อประสม  วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเรื่องการสร้างฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นางสาวพัชนิยา   ชุมผอม

การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง(Self-Esteem)ของผู้เรียนระดับชั้นปวช.2

นายแดนทวี         มานะจิตร

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

นายประสงค์  มาน้อย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยละความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 
     
 

 

 

นายประพัฒน์  ปานนิล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายงานผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานประดิษฐ์การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังน้ำพลาสติก ๒๐๐ ลิตร ร่วมกับการปลุกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

นายประพัฒน์  ปานนิล

นวัตกรรมเพิ่มปริมาณผู้เรียน วิเคราะห์ ติดเกาะ ประชิดตัวตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำงบประมาณ ๒๕๕๘

นายประพัฒน์  ปานนิล

วุฒิสภา  โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 การเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก ๒๐๐ ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน  DRFT  โดยไม่ใช่ปุ๋ย

นางเปรมวดี  ขำมะลัง

ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชนในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา2558

นางเปรมวดี  ขำมะลัง

ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชนในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา2557

นางเปรมวดี  ขำมะลัง

ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชนในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา2556

นางเปรมวดี  ขำมะลัง

โครงการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

นางเปรมวดี  ขำมะลัง

โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น “ธุรกิจแปรรูปเป็ด”

นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม

การศึกษาปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
     
     
  โการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย
  โครงการสุภารัตน์ปีการศึกษา2555
  โครงการกล้วยไม้ วรกาญจน์ปีการศึกษา2555
  โครงการกสิณาปีการศึกษา2555
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(หาดบางเบน) นายสมชาย อินทอง
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(หาดบางเบน)นางวัดชรี อินทอง
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(หาดบางเบน)นางฉาหรี่ป๊ะ อุ่นเรือน
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(หาดบางเบน)นายอิ่นแก้ว โยจุมปู
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(บ้านเตรียม)นายมนัส พึ่งแย้ม
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นายบุญลือ เกษภิบาล
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นางสาวบุษบา หลงติ้ง
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นายธัญวัฒน์ เซนทรง
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นางสาวจินตนา แก้วเดชะ
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นางสาวมณีรัตน์ ราญพยัฆ
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นางพรเพ็ญ เมืองทิพย์
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นายมุสตาฟาร์ อุ่นเรือน
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง นายสุทินชัย เมืองทิพย์
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(เกาะเปียกน้ำน้อย) นายเอกชัย อาจหาญ
  สถานการณ์พืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติแหลมสน(หาดบางเบน)นายสมชาย อินทอง
  ผลการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมเปลือกปูม้าป่น

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com