ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
ผลงานวิชาการ
กิจกรรมต่างๆ
ติดต่อวิทยาลัย

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
 

ทำเนียบผู้อำนวยการ 

ชื่อ - สกุล

ปีที่ปฏิบัติหน้าที่

1. นายธำรง

บุณยประสาท

2522 - 2529

2. นายชัยวัฒน์

พิมพ์มะรัตน์

2529 - 2534

3. นายผล

วรนุช

2534

4. นายจรัญ

จุลโสภณ

2534 - 2539

5. นายดำรง

มีแก้วกุญชร

2539 - 2540

6. นายสุรฉัตร

สนทอง

2540 - 2541

7. นายปรีชา

เมียนเพชร

2541 - 2543

8. นายบุญฤทธิ์

ส่งศรี

2543 - 2550

9. นายวุฒิพงษ์

วงศ์สุวรรณ

2550 - 2551

10.นายประเวศ

วรางกูร

2551 - 2552

11. นายมนตรี

เมืองทอง

2553 - 2554

12. นายจำนงค์

พูลภักดี

2554 - 2557

13. นายบำรุง ทองรอด
2557-2559
14. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค
2559 - 2560
15.นายประยุทธ นิลวงศ์
2560 - 2561
16.นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน
2561 - 2562
17.นางสาวกชกร บุุษราภรณ์
2562 - 2563
18.นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
2563 - ปัจจุบัน
 
     
 
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ผู้อำนวยการ
นายปราโมท หาญณรงค์
ครู ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางจรรยพร ศรีชะฎา
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายปราโมท หาญณรงค์
ครู ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางจรรยพร ศรีชะฎา
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th