ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ
ติดต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โดย นายประพัฒน์ ปานนิล

 

นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกกลางคัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นวัตกรรมชื่อ  พยุง  ประคอง  ลองเดิน

 
 

•จบการศึกษาอาชีวเกษตร

พยุง  ประคอง 
ด้านพฤติกรรม 
รู้จัก  รัก  เข้าใจ
รู้จัก     (ผู้ปฏิบัติ  ครูที่ปรึกษา)
ต้องรู้จักนักเรียน นักศึกษารายบุคคล  และครอบครัว
รัก       (ผู้ปฏิบัติ  ครูทุกคน)
ปรับตัวเข้าหา
ปิยวาจา
ให้ความสนใจ
เข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็น  และดำเนินการอยู่    (ผู้ปฏิบัติ  ครูทุกคน)
ส่งเสริม           (สิ่งที่ดี)
แก้ไข             (สิ่งไม่ดี)

ด้านการเรียนการสอน  เน้นการปฏิบัติ
วิชาชีพ  (ผู้ปฏิบัติ  ครูวิชาชีพ)
สอนจากงานฟาร์ม  หรือโครงการ
ไม่หักโหม
วิชาสามัญ        (ผู้ปฏิบัติ  ครูวิชาสามัญ)
สนุก
มีสาระ

เป้าหมาย นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ ลองเดิน
ด้านพฤติกรรม 
รับผิดชอบ        (ครูทุกคน)
ริเริ่ม              (ครูทุกคน)
สร้างสรรค์        (ครูทุกคน)
ขยัน              (ครูทุกคน)
อดทน            (ครูทุกคน)
หมายเหตุ  ลงเป็นคะแนนจิตพิสัยในสมุดประเมินผล


ด้านการเรียนการสอน 
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ (ครูทุกคนและหรือตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา)
สอนโดยใช้โครงการ  และหรือโครงงาน(ครูทุกคนและหรือตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา)
เป้าหมาย  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ ๓  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒

 
     
  รายละเีอียดโครงการเพิ่มเติม  

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com